Son Real No Té Preu

Bloc de la plataforma Son Real No Té Preu.
Contacte: sonrealnotepreu@hotmail.com

El complex hoteler de luxe i camp de golf de Son Real i el problema de l'aigua.

sonrealnotepreu | 04 Abril, 2006 15:55

Aquest és un article de Damià Perelló Fiol, geòleg, sobre els problemes hídrics que suposarà la construcció del complex hoteler de luxe i camp de golf a Son Real:

Les raó del dèficit d’aigua per oposar-me a la construcció d’un complex hoteler de luxe amb un camp de golf de 110 quarterades a Son Real (TM de Santa Margalida): El risc real de salinització de l’aqüífer de sa Marineta.

En nombrosos documents que he consultat, entre ells l’avaluació prèvia d’impacte ambiental de l’avantprojecte de camp de golf i hotel de 5 estrelles a “es porxot”, elaborat per Jaume Munar i Bernat, a l’apartat 1.5, on parla de l’aqüífer de sa Marineta sosté que “...a hores d’ara existeix contaminació per intrusió salina prop de la costa (penetra 2 Km.)” i que “… les aigües depurades procedents de l’EDAR de santa Margalida-Muro, s’injecten al subsòl per a contribuir a la regeneració dels aqüífers i reduir el procés de salinització ..” aquesta informació, el propi autor comenta que és extreta de l’informe sobre la injecció de l’efluent del llagunatge de Muro. Obres i assajos realitzats” de la secció d’estudis del departament hidràulic del govern balear del 1991.

En bona part, aquesta documentació a la qual es refereix el Sr. Munar, es recollí posteriorment al Pla Hidrològic Balear, el qual en parlar de la unitat hidrogeològica de sa Marineta a la pàg. 109 diu: “ En bona part de la costa de llevant, la marineta etc. Es tracta d’aqüífers calcaris o calcarenítitcs amb una transmissivitat molt alta i en connexió amb el mar. El resultat és una piezometria molt baixa i una interfície molt estesa que fa que l’explotació sigui molt delicada per l’alt risc d’intrusió …” i “ ... en alguns aqüífers propers a la costa, on hi ha gran quantitat de nuclis urbans amb elevada demanda d’aigua i un gran desenvolupament d’activitats agrícoles es produeixen fenòmens de sobreexplotació, continuada o estacional, que afavoreixen la intrusió marina, evolucionant les fàcies hidroquímiques de les aigües cap a clorurades sòdiques. Aquest fet te importància … i en menor mesura en els de la marina de llevant, la marineta …”

També he de dir que l’ajuntament de Santa Margalida va iniciar el projecte d’agenda local 21. A l’esborrany del diagnòstic d’aquesta agenda, dic esborrany ja que no tinc constància que hagi arribat més enllà tot i que és un document tècnic que recull informació científica objectiva en relació a diferents aspectes del municipi. Doncs bé en aquest document es recull aquesta situació a la pàg. 50 quan parla de la unitat hidrogeològica de sa Marineta amb les paraules: “Una de les característiques més importants d’aquests aqüífers és la seva molt elevada transmissivitat. Això vol dir que l’aigua pot circular al seu través de forma molt ràpida: les roques accepten aigua amb molta facilitat, però també permeten el seu moviment de forma molt ràpida. Aquesta característica té conseqüències molt importants. La transmissivitat és molt elevada sobre tot al tram central, entre els torrents de Son Real i Na Borges, al terme municipal de Santa Margalida. Qualsevol excés en les extraccions, qualsevol desequilibri en el balanç, sigui per causes naturals o artificials, pot provocar una forta entrada d’aigües marines. Aquesta entrada no trobarà cap impediment per ocupar tota la unitat, ja que la unitat és uniforme i no hi ha cap sector impermeable que pugui protegir els aqüífers. La presència de punts d’intrusió marina mostren la situació d’equilibri delicat de l’aqüífer. S’han de controlar molt rigorosament els cabals d’extracció, per no afavorir la salinització de la unitat. En conclusió, es tracta d’una unitat molt delicada”.

A més a més aquest document recull la situació precària, pel que fa a la qualitat de l’aigua que es proveeix a Can Picafort, quan a la pàg. 99 diu: “ Les dades que s’han pogut estudiar, corresponents a la xarxa de Can Picafort per l’any 2003, mostren un aigua amb una conductivitat alta, de vegades superior a la recomanada (2,5 mS/cm). De vegades el valor arriba als 3,6 mS/cm. A més sembla que hi ha una tendència a incrementar-se al llarg de l’any”.

Així mateix recull el paper de la infiltració de l’efluent de la depuradora de Can Picafort, la que ha de proveir aigua dessalada al camp de Golf del complex, a la pàg. 118 diu: “Les aigües depurades s’aboquen prop del torrent de Son Real, i s’infiltren dins l’aqüífer mitjançant quatre pous. Aquesta aportació ajuda a que l’aqüífer no es salinitzi. Els pous d’infiltració consten en el Registre de la Direcció General de Recursos Hídrics.”


És a dir que hi ha un consens molt ampli sobre la situació delicada de l’aqüífer de sa Marineta i del paper de la injecció d’aigua de la Depuradora de Can Picafort. Consens que subscric plenament.

Aquesta delicada situació, es veu agreujada per l’increment de població del nucli costaner de Can Picafort que d’acord amb les dades agafades de l’esborrany de diagnòstic de l’agenda local 21, a la pàg. 36, observa que el terme de Santa Margalida pràcticament ha triplicat la població des de 1991, passant de 2.126 habitants a 6.036 al 2005. Al consum que representa aquesta població, en el futurible cas de la construcció del complex turístic amb l’hotel de 5 estrelles, cal afegir, els 57.487 m3 de consum que es preveu en l’avantprojecte d’impacte ambiental, al punt 5.2. Aquesta xifra surt d’un càlcul molt senzill, el que resulta d’aplicar la dotació del consum d’aigua per turista durant tot un any. Xifra que considerem molt conservadora atès que no reflecteix el consum indirecte, es a dir personal que treballa a les instal·lacions i sobretot tenint en compte que es tracta d’uns instal·lacions de 5 estrelles i d’un hotel del tipus “spa”. Aquestes instal·lacions tenen una gran quantitat de piscines, en aquest avantprojecte, se’n contemplen 4 amb un volum 4283 metres cúbics. Suposant una renovació del 5% diari, xifra habitual en les piscines, suposa un consum diari de 215 metres cúbics, que al cap del mes representen 6424 metres cúbics, aquest consum seria especialment significatiu a l’estiu on afegint el rec de les zones ajardinades i altres tipus de instal·lacions que requereixen un alt consum d’aigua, suposen una implementació considerable de la dotació a tenir en compte. En poques paraules, crec que el càlcul que fa aquest avantprojecte, en relació al consum d’aigua adoleix d’una important manca de rigor.

Davant tota aquesta situació, a l’avantprojecte esmentat, es reconèixer com amenaça els escassos recursos aqüífers a les illes al punt 8.1, i la sequera crònica de Mallorca en dir al punt 1.6: “La combinació estival de manca de precipitació –quasi absoluta el més de juliol – i de temperatures elevades, determina la presència d’un període de sequera … independentment de la seva temperatura mitja i del total pluviomètric …”.Hem de tenir clar que aquest avantprojecte és un estudi encarregat pel promotors del complex amb una finalitat ben clara, dir que no hi ha d’haver problemes per a dur terme allò que s’han proposat, com diu el refranyer, no s’ha de mossegar la mà que et dóna el menjar. Per això, per sortir-ne del pas, qui subscriu l’avantprojecte no considera el problema gaire greu ja que al punt 8.3 diu: “suficiència del recurs hídric: En aquest cas no existeix aquesta limitació, perquè l’aigua que s’utilitza és l’aigua residual depurada procedent de la depuradora de la zona costanera de Muro Santa Margalida. El cabal és suficient, i fins ara s’estava injectant directament dins l’aqüífer que es troba sota el camp que es projecta.”

Per tant en aquest punt obvia clarament el que havia dit anteriorment sobre la importància que té la injecció d’aigua procedent de la depuradora de Can Picafort per evitar la intrusió salina que segons ell mateix havia dit ja ha penetrat ja 2 Km. l’any 1991. Amb això, al meu parer, ja n’hi ha prou per desmerèixer aquest avantprojecte, però per si no fos prou, l’avantprojecte no resol un proveïment alternatiu. En el cas de la manca de qualitat de les aigües de la Depuradora de Can Picafort, o una falta de subministrament, sols esmenta al punt 3.1.3.1.1 que “... es procedirà a l’aprofitament de les aigües de pluja.

El problema de la manca de qualitat de l’aigua de la depuradora de Can Picafort, al meu parer, no és un tema menor. Aquest tema s’hauria de resoldre independentment de la paralització del complex turístic del qual parlo. Aquesta problemàtica ja s’exposa a l’esborrany de diagnòstic de l’agenda local 21, el qual, quan fa referencia a la manca de qualitat diu: “ ... La depuradora de Can Picafort - Platja de Muro és lluny d’arribar a la seva màxima capacitat teòrica, però les aigües depurades abocades no compleixen la normativa balear”. En l’avantprojecte, es te en compte el problema de la qualitat, de fet al punt 1.3 de l’apartat IV diu: “D’altra banda, tant la càrrega orgànica com els sòlids en suspensió augmenten notablement durant l’estiu, amb puntes que arriben a descompensar el procés depuratiu durant un parell de dies ...” o més endavant “... L’aigua depurada residual efluent de la Depuradora de Can Picafort presenta contaminació fecal superior a la tolerada per la normativa.” No obstant això senzillament es tanca la qüestió dient que serà “... recomanable ... tractament complementari de filtració desinfecció ...” i “... cloració controlada ...”. La lectura que en faig d’això és que davant les evidències que denoten una clara manca de qualitat de les aigües depurades de la Depuradora de Can Picafort, i la poca importància que li donen al tema, vol dir que no es farà servir aquesta aigua, o en tot cas a més a més es te previst usar a més a més de l’aigua procedent de la depuradora aigua procedent de aqüífer de manera continuada, com passa a altres camps de golf de Mallorca i que han estat sancionats per aquest fet. Val a dir que els camps de golf que es feren abans de l’entrada amb vigor de la llei que obliga als camps de golf a regar amb aigües depurades, i que per tant no en tenen l’obligació són reacis a utilitzar aquest tipus d’aigua per la problemàtica associada a la manca de qualitat.

Finalment, un altre punt que a l’avantprojecte no se'n parla i que crec de cabdal importància és l’afecció d’aquest complex i camp de golf als pous de proveïment d’aigua potable de Santa Margalida i Can Picafort, senzillament pel fet que creu que no hi ha d’haver afecció, cosa que considero injustificable. De fet l’esborrany de diagnòstic de l’agenda local 21 recull a la pàg 130: “El camp de golf, ben segur utilitzarà aigües depurades pel rec. Aquestes aigües possiblement siguin les que ara s’infiltren als pous de Son Real. Si aquesta infiltració queda retinguda o minvada, pot incrementar-se la entrada d’aigua marina a l’aqüífer.”

La conclusió a la qual arribo, després de llegir l’avantprojecte de avaluació d’impacte ambiental, és que aquest tracta molt superficialment la problemàtica associada a la construcció d’un complex turístic a son Real i adoleix d’un manca de coneixement de la realitat de la població quan al punt 8.3 diu: “ Consens social: Santa Margalida n’està molt interessada tal com la resta de municipis del voltant en aquest projecte ...” i una manca de rigor absoluta quan al punt 8.1 diu a l’apartat d’oportunitats “ ... Desenvolupament de camps de golf compatibles amb la preservació del medi ambient. ...”

Per tot això, crec que abans de donar, el vist-i-plau a la construcció d’aquest complex turístic a Son Real, i per tal d’evitar el risc real d’intrusió salina, caldria un estudi minuciós de les repercussions que això tindria sobre l’aqüífer de Sa Marineta.

Per això s’hauria de tenir en compte l’increment de les extraccions lligades al complex, prenent dades de consum reals i actuals del nuclis urbans esmentats i assumint la pèrdua d’infiltració procedent de la injecció de l’aigua depurada procedent de la Depuradora de can Picafort.

Caldria fer les previsions en un escenari d’any sec, en els mesos d’estiu. Tenint en compte que durant el mesos de juny, el consum d’aigua del camp de golf és equivalent al consum de la Depuradora de Can Picafort, segons l’avantprojecte d’impacte ambiental, en uns càlculs que al meu parer són massa conservadors.

A més a més de les repercussions ambientals, que a molta gent li poden semblar nímies, com les restes arqueològiques i que tanmateix no ho són, s’hauria de tenir en compte les repercussions econòmiques: Cost de la construcció de noves instal·lacions per produir aigua amb la qualitat òptima per al proveïment.

Sabem que avui en dia, el proveïment d’aigua a partir d’aigua salobre o salada no és cap handicap, el que passa és que es que es passa d’un proveïment barat, d’una aigua que pot costar de l’ordre de 0,10 ¤/Tona, a una aigua que el seu cost supera amb escreix l’euro per tona. Això sense tenir en compte la repercussió sobre les tarifes que té la construcció de noves captacions i artèries per fer front a l’increment de la demanda.

Qui paga tot això?: El ciutadà, que veu com la tarifa de l’aigua es multiplica, i sobretot el comerciant i l’hoteler que veu com perd competitivitat per l’elevat cost de l’aigua o bé veu com ha de proveir-se d’aparells cars i que tenen un elevat consum energètic per a poder oferir aigua de qualitat a la seva clientela. Un cop dit això, tothom és lliure de pensar on és el guany.

L’obscurantisme que des de l’ajuntament es du sobre aquest projecte, fa pensar si no ens estan ocultant aquests fets. A que respon la negativa a debatre públicament aquest projecte?. Per que s’ha paralitzat l’elaboració de l’agenda Local 21, precisament en el moment en que un gran tema a presentar-hi entra en acció? Això fa pensar el que moltes vegades ja ha passat: el guany d’uns pocs, es la desgràcia de molts.

Desgraciadament massa sovint el temps ens dóna la raó.


Damià Perelló i Fiol
Geòleg

Comentaris

kin desastres

miquel | 30/04/2006, 13:42

Axo ja pareix Vallterra, domes mos fa falta en Simo Andreu!
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb